Bilirkişilik

Bilişim Suçları Açısından Bilirkişilik

  Deliller ceza yargılamasında suçun ispatı açısından oldukça önemlidir. Bilişim suçlarında delillerin elde edilmesi, bütünlüğünün ve güvenilirliğinin sağlanması, incelenmesi ve raporlanması teknik bilgi ve deneyimin yanı sıra önemli ölçüde teknik donanım gerektirmektedir. 

Bilirkişiye İlişkin Diğer Hususlar

CMK 69’uncu maddede bilirkişinin reddine yönelik hususlar düzenlenmiştir. Buna göre, hâkimin reddini gerektiren sebepler, bilirkişi hakkında da geçerli olmaktadır. Red hakkını Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, ret hakkını kullanabilmektedir. Reddi talep eden kişinin...

Bilirkişinin Nitelikleri

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 275 ila 266’ncı hükümleri bilirkişiye (evlivukuf) ilişkin hususları kapsamaktadır. Buna göre bilirkişide aranması gereken özellikler kısaca aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Bilirkişinin Görev Alanı ve İşlevi

Bilirkişinin görev alanı bilirkişi olarak atanmasına ilişkin karar ile belirlenmektedir. Zira CMK 66’ncı maddenin 1’inci fıkrasında “Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin kararda, cevaplandırılması uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorularla inceleme konusu ve görevin yerine getirileceği süre belirtilir.” hükmü...

Bilirkişi Olarak Atanabilecekler

CMK’nın 64 üncü maddesinde bilirkişilerin nasıl atanacağı düzenlenmiştir. Anılan hükme göre kanunların belirli konularda görevlendirdiği resmî bilirkişiler öncelikli olacak şekilde, il adlî yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenen bir listeden bilirkişi ataması yapılabilmektedir.

Bilirkişi Nedir?

Bilirkişi; çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya tüzel kişidir. Basit bir anlatımla, bilirkişi, uzmanı olduğu konuda inceleme, araştırma, tespit ve değerlendirme yapan kişidir....